ВЕКТОРНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОНЛАЙН

ВЕКТОРНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОНЛАЙН

Предоставяме Ви голяма гама векторни изображения, които можете да си закупите на ниска цена или да ги изтеглите безплатно от нашия сайт.

КАКВА Е РАЗЛИКАТА МЕЖДУ РАСТЕРНИТЕ И ВЕКТОРНИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ???

Растерните изображения (png; gpg; bmp; и някои pdf файлове) са съставени от множество точки, разположени в  решетка, наричана растер.Недостатъкът на тези изображения е, че могат да се мащабират само в определени граници, колкото по-ниска е резолюцията на растерното изображение толкова са по-големи ограниченията при мащабиране.Към растерните изображения причисляваме и сканираните такива, обработени от програми за фоторетуш. Най-популярните програми от този род са Adobe Pho­to­shop, Corel Photo Paint, Gimp и др.

Векторните изображения от своя страна са графични изображения, съставени от отделни обекти (криви, правоъгълници, окръжности и др.), които са описани от програмата като вектори  (математически описани криви на Безие — Bezier curves). При всяко редактиране на обекта, той се преизчислява от програмата. Предимството на тези графики е, че могат да бъдат променяни техните размери (да се мащабират), да се изкривяват и т.н., без да се променя качеството им.Често за тях се използва и терминът обектно ориентирани графики (object ori­ented graph­ics).

Сред най-популярните програми за създаване и редактиране на векторни графики са Corel Draw! и Corel Designer, Adobe Illus­tra­tor и др. Програми за предпечат като QuarkX­Press или Adobe InDe­sign позволяват експортиране на файлове в EPS формат, които могат да бъдат преобразувани във векторни изображения (ако в публикацията обаче има растерни изображения, те си остават такива и не се векторизират).

Дефиниция за векторна графика:

Векторна графика е метод за представяне на компютърни изображения, при което те се описват с помощта на математически формули, функции, вектори и други подходящи оператори. В допълнение може да бъде зададена информация за осветеност, перспектива и покритие. Счита се за противоположност на растерната графика, но това не е точно така. Векторното описание е принципно различен метод за съхранение на графична информация в компютърните системи. Предимствата му пред растерните методи са:малък обем на изходният файл (не винаги е задължително, може в някои случаи да се окаже в пъти по-голям като обем сравнен с обема на растерното изображение, например в случаи, в които векторите за описанието са много на брой) високо качество на образа при различна степен на мащабиране възможност за прилагане на неограничен брой деформации и трансформации – ротация, транслация, преобразуване и др.

Като основен недостатък може да се посочи невъзможността за пресъздаване на фотореалистични изображения. Затова много програми използват едновременно и двата метода като по този начин се възползват от техните предимства и се получават хибридни описания. Типичен пример са двата формата на две от популярните програми – Corel Draw (CDR) и Photoshop (PSD) – първата е насочена предимно към векторно описание, но в него могат да бъдат внедрени растерни описания и обратното. Векторните изображения се записват в предназначените за това файлови формати, като: CDR (за Corel Draw), WMF (за Windows), EPS, SVG и т.н.